نوع مینیاتوری

تعداد فاز

منحنی قطع

بازه جریان

قدرت قطع

تعداد فاز

منحنی قطع

بازه جریان

تعداد فاز

AC ولتاژ بوبین

DC ولتاژ بوبین

حداکثر جریان مجاز

تنظیمات کنتاکت

حداکثر جریان

شیوه کنترل

ولتاژ ورودی

ولتاژ خروجی

تنظیمات کنتاکت

حداکثر جریان

ولتاژ بوبین

نوع ولتاژ بوبین

تعداد پایه

نوع

نوع سوئیچ

جنس بدنه

نوع لیمیت سوئیچ

نوع سوییچ

نوع لیمیت