نوع سنسور

خروجی سنسور

مدل سنسور

سایز رزوه

نوع رنج

رنج ورودی