شکل چشم

تغذیه چشم

نحوه اتصال

نوع بدنه

خروجی چشم

نوع چشم

ولتاژ چشم

فاصله عملکرد