نوع اینکودر

نوع شفت

فاز خروجی

کد خروجی

نوع خروجی

ولتاژ تغذیه

قطر اینکودر

قطر شفت

رزولیشن