نوع مینیاتوری

تعداد فاز

منحنی قطع

بازه جریان

قدرت قطع