تایمر

نحوه اتصال

ولتاژ تغذیه

سایز بدنه

رنج تایمر

عملکرد تایمر