نوع شمارنده

نحوه اتصال

ولتاژ تغذیه

سایز بدنه

خروجی