ولتاژ ورودی درایور

سیگنال خروجی

پالس خروجی

جریان خروجی