تعداد فاز

AC ولتاژ بوبین

DC ولتاژ بوبین

حداکثر جریان مجاز