شفت داخلی

قطر بیرونی

ارتفاع

شفت داخلی

قطر بیرونی

ارتفاع

شفت داخلی

قطر بیرونی

ارتفاع

شفت داخلی

قطر بیرونی

ارتفاع

شفت داخلی

قطر بیرونی

ارتفاع

شفت داخلی

قطر بیرونی

ارتفاع

شفت داخلی

قطر بیرونی

ارتفاع