تنظیمات کنتاکت

حداکثر جریان

شیوه کنترل

ولتاژ ورودی

ولتاژ خروجی