جنس لودسل

ظرفیت لودسل

ابعاد لودسل

خطای مرکب

نرخ خروجی

تکرار بذیری

نمایشگر لودسل

خروجی رله

خروجی

نوع تبدیل

ابعاد

نوع نصب

روش چاپ

نرخ خروجی

خطای مرکب

ظرفیت

جنس بدنه

تعداد ورودی