جنس لودسل

ظرفیت لودسل

ابعاد لودسل

خطای مرکب

نرخ خروجی

تکرار بذیری