تنظیمات کنتاکت

حداکثر جریان

ولتاژ بوبین

نوع ولتاژ بوبین

تعداد پایه

نوع