فاصله عملکرد

شکل سنسور

تغذیه سنسور

قطر سنسور

خروجی سنسور

ولتاژ سنسور

شکل سنسور

تغذیه سنسور

قطر سنسور

نحوه اتصال

سایز بدنه

خروجی سنسور

ولتاژ سنسور

فاصله عملکرد

نوع سنسور

خروجی سنسور

مدل سنسور

سایز رزوه

نوع رنج

رنج ورودی

شکل چشم

تغذیه چشم

نحوه اتصال

نوع بدنه

خروجی چشم

نوع چشم

ولتاژ چشم

فاصله عملکرد

نوع سنسور

مدل سنسور

نحوه اتصال

خروجی سنسور

نوع اینکودر

نوع شفت

فاز خروجی

کد خروجی

نوع خروجی

ولتاژ تغذیه

قطر اینکودر

قطر شفت

رزولیشن

خروجی

فاصله دید

ولتاژ

وضعیت عملکرد

خروجی

آی پی چشم پرده ای

مدل فیبر

خروجی

نوع فیبر

رنج دما

رنج فشار