فاصله عملکرد (میلی متر)

شکل سنسور

تغذیه سنسور

قطر سنسور (میلی متر)